YN EU HELFEN

YN EU HELFEN Tri seramegydd o Gymru yn cael eu hysbrydoli gan rymoedd byd natur. Beverley Bell Hughes Kim Colebrook Carine Van Gestel     14 Ionawr – 26 Mawrth 2023.   Pan oedd hi’n ifanc, arferai Beverley Bell Hughes fwynhau gwneud potiau pinsio clai, ond ni chafodd hyn ei annog yn ystod ei hyfforddiant yn Harrow yn y 1960au: roedd disgwyl iddi… Read More

150 o Flynyddoedd o Gerameg yn Aberystwyth

Rhodd, cymynrodd a chyllid y Casgliad Serameg ym Mhrifysgol Aberystwyth 1872-2022 Mae'r arddangosfa hon yn ddetholiad o'r rhoddion, y cymynroddion a'r pryniannau ar gyfer y Casgliad Cerameg sy’n dathlu pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed. Mae'r Casgliad Cerameg o bwysigrwydd cenedlaethol ac fe saif ochr yn ochr â chasgliadau cerameg stiwdio eraill yn y V&A a’r Ganolfan Celf Gerameg yn… Read More

Paul Scott: New American Scenery

    Mae Paul Scott yn adnabyddus am ei waith heriol a gwleidyddol. Mae'n defnyddio llestri bwrdd wedi'u hargraffu â troslun, gyda dyluniadau cyfarwydd fel y patrwm helyg glas, i wneud sylwadau ar ein bywyd a'n hamseroedd ni. Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys crochenwaith a ysbrydolwyd gan y 'llestri troslun Americanaidd' fel y'u gelwir, a wnaed yn y 19eg ganrif… Read More

Zoe Preece: In Reverence

Mae Zoe Preece, artist o Gaerdydd, wedi creu cyfres o wrthrychau domestig arferol, wedi'u cerfio'n fanwl â llaw o borslen, neu o blastr wedi'i durnio ar durn (peiriant sy'n troelli'n gyflym iawn, ac y gellir ei ddefnyddio i gerfio plastr). Mae'r gwrthrychau bregus hyn sydd wedi'u saernïo'n wych yn ceisio cyfleu agweddau anghyffyrddadwy, annifyrrol a bregus bywyd domestig. Caiff offer… Read More

PAUL WEARING Fflwcs ac Osgo

Oriel Cerameg Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth 16/10/2021-08/01/2022   Arddangosfa yw fflwcs ac osgo o waith newydd sy’n deillio o’m prosiect Material Matters i, wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r corf o waith a arddangosir yn datgelu datblygiadau allweddol yn fy arfer i ers Gorffennaf 2019 pan oeddwn yn breswylydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth, lle bûm yn fy ymdrwytho fy hun… Read More

TU HWNT I’R DROELL: Cerameg Gerfluniol o Gasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth

Mehefin 21 June– Medi 26 September, 2021 Yn 2019, gwahoddwyd yr Ysgol Gelf i gymryd rhan mewn prosiect cerfluniau, a drefnwyd gan yr elusen Art UK, i ddigideiddio 170,000 o gerfluniau mewn casgliadau cyhoeddus a’u gwneud yn hygyrch ar-lein. Gofynnwyd i’r Ysgol Gelf gyflwyno rhestr o gerfluniau o’r casgliadau i’w hystyried, gan ddilyn canllawiau Art UK. Ysgogwyd tipyn o drafod… Read More

Craffu ar y Casgliad Crochenwaith: Crochenwaith a grëwyd gan Artistiaid Duon.

Golwg ar Gerameg: Cynrychioli crochenwyr du yng Nghasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth Ffurfiwyd y Casgliad Cerameg ym Mhrifysgol Aberystwyth ar yr adeg yr oedd y mudiad crochenwaith stiwdio yn datblygu ym Mhrydain rhwng y ddau Ryfel Byd. Yng nghanon celfyddyd Orllewinol y cyfnod, roedd darnau cerameg Affricanaidd yn dal i gael eu gweld i raddau helaeth fel gwrthrychau ethnograffig yng nghyd-destun… Read More

CERAMEG YNG NGHYFNOD Y CYFYNGU

Dyma arddangosfa ar-lein sy’n defnyddio potiau o’r Casgliad Cerameg i gyfleu rhai o brofiadau’r cyfnod o gyfyngiadau symud. Mae croeso ichi awgrymu gwaith o’r casgliad y gellid ei gynnwys yn yr arddangosfa hon, felly mynnwch gip ar y casgliad a rhowch wybod inni. Os ydych chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod yn cael trafferth ymdopi ag effeithiau’r… Read More

Glue Bats and Tissue Paper

  Defnyddiwyd argraffu fel ffordd i drosglwyddo dyluniadau ar grochenwaith mewn cymdeithasau Minoaidd a Mycenaeaidd gyda sbwng naturiol yn creu siapiau ac effeithiau brith ar glai gwlyb. Defnyddid clai, pren a deunyddiau naturiol eraill hefyd i argraffu a gosod dyluniadau addurniadol ar yr arwyneb clai. Datblygodd argraffu trosluniau ar arwynebau ceramig yn unol â thechnegau diwydiannol ar gyfer argraffu ar bapur. Yn y 8fed ganrif dechreuwyd defnyddio engrafiadau ac ysgythriadau ar blatiau copr i wneud trosluniau ar gerameg. Gosodwyd olew had llin ar linellau’r plât oedd wedi’i engrafu, yna sychwyd arwyneb y plât a phwyswyd dalen glud gelatin, o’r enw ‘bat’ i mewn… Read More